Õppenõukogu

01.03.2023 õppenõukogu päevakord:

1) tagasiside eelmise õppenõukogu otsuste ja kokkulepete täitmisest; 

2) kokkuvõte sisehindamisest (kontrolltööde kavandamine, tulemuste analüüs, edasise õppetegevuse kavandamine, järele aitamine jne), 9. klassi vene keele riikliku tasemetöö tulemused, 2. kooliastme sotsiaalvaldkonna katselisee- testi tulemused; 

3) õppekava muudatused;  

4) arenguvestluste läbiviimisest; 

5) õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses, meetmete kavandamine riskide vältimiseks; 

6) 8. kl õpilaste loovtööde hetkeseisust.

07.10.2022 õppenõukogu päevakord:

1) tagasiside eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest; 
2) kahe õpilase üleviimine järgmisse klassi; 
3) õppeaasta eesmärkidest; 
4) eKooli sissekanded; 
5) distantsõppe korraldamise põhimõtete ülevaatamine kooli õppekavas. 

29.08.2022 õppenõukogu päevakord:

1) õpilaste järgmisse klassi üleviimine
2) kooli õppekava muutmine
3) 2022/2023. õa üldtööplaani kinnitamine
4) ülevaade HTM 2021/2022. õa järelevalve tulemustest koolides ja lasteaedades; 
5) 2021/2022. õa eesmärkide täitmine, sise- ja välishindamise, kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks; 
6) rõhuasetused-eesmärgid algavaks õppeaastaks.

15.06.2022 õppenõukogu päevakord:

1) otsus põhikooli lõputunnistuse väljaandmise kohta;
2) otsus kiitusega põhikooli lõputunnistuse väljaandmise kohta;
3) otsus ainekiituskirjade väljaandmise kohta;
4) õppekava muudatuste eelnõu (uurimuslik õpe 5- 9. klassi loodus- ja sotsiaalainetes, 2. ja 3. klassi inimeseõpetuses).

08.06.2022 e-õppenõukogu päevakord:

1) õpilaste üleviimine järgmisse klassi; 
2) õpilaste tunnustamine kiituskirjaga väga hea õppimise eest; 
3) õpilastele täiendava õppetöö määramine.

26.05.2022 e-õppenõukogu päevakord:

1otsus 9. klassi õpilase täiendavale õppetööle jätmise kohta.

23.03.2022 e-õppenõukogu päevakord:

1) kooli õppekava punkti 6 „Hindamise korraldus“ alapunkti 6.14.  muudatus.

10.01.2022 õppenõukogu päevakord:

1koduõpe lapsevanema soovil.

08.10.2022 õppenõukogu päevakord:

1) kooli kodukorra punktide 2.4., 3.3., 4.2., 4.10.-4.16., 4.18., 5.7.  muudatused.

You are here: Home Õppetöö Õppenõukogu