Õppenõukogu

27.11.2020 õppenõukogu päevakord:

1) kooli uue arengukava projekti heakskiitmine;
2) muudatused õppetöö läbiviimisel 11. jaanuarist 2021.

 

09.11.2020 e- õppenõukogu päevakord:

1) 2014/2015.- 2019/2020. õa sisehindamise aruande heakskiitmine;
2) kooli kodukorra muudatuse heakskiitmine.

28.08.2020 õppenõukogu päevakord:

1) õpilaste järgmisse klassi üleviimine täiendava õppetöö põhjal; 
2) õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbivaatamine, ettepanekute tegemine; 
3) 2020/2021 õa üldtööplaani kinnitamine; 
4) õppekava muutmine- tunnijaotusplaani muudatused, distantsõppe korraldamise põhimõtted; 
5) jooksvad küsimuses (turvalisusnõuded seoses covid-19 viiruse levikuga, üldkorrapidamine, pikapäevarühm, õpilastransport, Office365 koolitusseminar, IT- hooldustööd). 

 

11.06.2020 õppenõukogu päevakord:

1) põhikooli lõputunnistuste väljaandmine, sh kiitusega;  
2) Alavere Põhikooli aukirjaga tunnustamine;
3) kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustamine;
4) kokkuvõte täiendavast õppetööst, õpilaste üleviimine järgmisse klassi aastahinnete põhjal;
5) kodukorra muudatused;
6) kokkuvõte distantsõppest.

04.06.2020 õppenõukogu päevakord:

1) õpilaste üleviimine järgmisse klassi aastahinnete põhjal;
2) täiendav õppetöö aastahinde puudumise tõttu;
3) kiituskirjade väljaandmine väga heade õpitulemuste eest.

 

17.04.2020 e-õppenõukogu päevakord:

1) hindamise korralduse täiendamine eriolukorra perioodiks.

26.02.2020 õppenõukogu päevakord:

  1. sise- ja välishindamise tulemused;
  2. üldtööplaani läbivaatamine/täiendamine.

04.10.2019 õppenõukogu päevakord:

  1. kooli üldtööplaani muutmine;
  2. kooli õppekava muutmine;
  3. õppekava üldosa lisa 4 „Õpilaste arenguvestluste läbiviimise tingimused ja kord“ muutmise algatamine;
  4. välishindamise tulemuste analüüs.

 

23.08.2019 õppenõukogu päevakord

  1. arvamus kooli õppekava muudatuse kohta;
  2. välis - ja sisehinamise tulemuste analüüs, ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks;
  3. järgmise õppeaasta üldtööplaan.
You are here: Home Õppetöö Õppenõukogu