Õppenõukogu

26.02.2020 õppenõukogu päevakord:

  1. sise- ja välishindamise tulemused;
  2. üldtööplaani läbivaatamine/täiendamine.

04.10.2019 õppenõukogu päevakord:

  1. kooli üldtööplaani muutmine;
  2. kooli õppekava muutmine;
  3. õppekava üldosa lisa 4 „Õpilaste arenguvestluste läbiviimise tingimused ja kord“ muutmise algatamine;
  4. välishindamise tulemuste analüüs.

 

23.08.2019 õppenõukogu päevakord

  1. arvamus kooli õppekava muudatuse kohta;
  2. välis - ja sisehinamise tulemuste analüüs, ettepanekud tarvilike meetmete rakendamiseks;
  3. järgmise õppeaasta üldtööplaan.

13.06.2019 õppenõukogu päevakord

1) otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta (täiendava õppetöö põhjal);

2) otsus põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise kohta;

3) otsus põhikooli lõpetajate tunnustamise kohta kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel;

4) kavandatud muudatustest põhikooli lõpetamise tingimustes.

05.06.2019 õppenõukogu päevakord

1) otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta;
2) otsus täiendavale õppetööle jätmise kohta;
3) otsus õpilaste tunnustamise kohta kiituskirjaga.

03.01.2019 õppenõukogu päevakord

1) Alavere Põhikooli põhimääruse muutmine;
2) välisriigist tulnud õpilase õpingute jätkamine;
3) õppekava muutmine;
4) aktuaalsed haridusküsimused, millega arvestada kooli uue arengukava koostamisel.

05.10.2018 õppenõukogu päevakord

1) sise- ja välishindamise tulemuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (õppe- ja kasvatustöö eesmärkide sõnastamine).  

27.08.2018 õppenõukogu päevakord

1) otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta;

2) arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta;

3) 2018/2019. õa üldtööplaani kinnitamine;

4) ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

14.06.2018 õppenõukogu päevakord

1) otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta;

2) otsus põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise kohta;

3) otsus ainekiituskirjade väljaandmise kohta;

4) ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

You are here: Home Õppetöö Õppenõukogu