Õppenõukogu

05.10.2018 õppenõukogu päevakord

1) sise- ja välishindamise tulemuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (õppe- ja kasvatustöö eesmärkide sõnastamine).  

27.08.2018 õppenõukogu päevakord

1) otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta;

2) arvamuse andmine kooli õppekava muudatuste kohta;

3) 2018/2019. õa üldtööplaani kinnitamine;

4) ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

14.06.2018 õppenõukogu päevakord

1) otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta;

2) otsus põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise kohta;

3) otsus ainekiituskirjade väljaandmise kohta;

4) ettepanekud kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

04.06.2018 õppenõukogu päevakord

1. otsus õpilaste järgmisse klassi üleviimise kohta;

2. otsus täiendavale õppetööle jätmise kohta;

3. otsus klassikursuse kordama jätmise kohta;

4. otsus õpilaste kiituskirjaga tunnustamise kohta;

5. jooksvad küsimused.

You are here: Home Õppetöö Õppenõukogu