Õppenõukogu

26.08.2021 õppenõukogu päevakord:

1) õpilaste üleviimine järgmisse klassi täiendava õppetöö sooritamisel/mittesooritamisel;

2) 2020/2021. õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine,  ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks - eesmärkide seadmine uueks õppeaastaks.

 

09.06.2021 õppenõukogu päevakord:

1) 1.-8. kl õpilaste üleviimine järgmisse klassi;

2) 1.-8. kl õpilaste jätmine täiendavale õppetööle;

3) 1.-8. kl kiituskirjade väljaandmine väga hea õppimise, väga heade õpitulemuste eest.

 

26.05.2021 õppenõukogu päevakord:

1) õpilase koduõppele jätmine lapsevanema soovil; 

2) 9. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine; 

3) 9. klassi õpilastele kiituskirjade väljaandmine väga heade õpitulemuste eest.

10.02.2021 õppenõukogu päevakord:

1) kooli uue arengukava aluspõhimõtted, ülesanded;
2) kooli üldtööplaani muudatused;
3) kooli õppekava (hindamise korralduse) muutmine;
4) HTM- i rahuloluküsitlustest, info efektiivsest edastamisest, evakuatsioonist
    
asenduspindadel.

27.11.2020 õppenõukogu päevakord:

1) kooli uue arengukava projekti heakskiitmine;
2) muudatused õppetöö läbiviimisel 11. jaanuarist 2021.

 

09.11.2020 e- õppenõukogu päevakord:

1) 2014/2015.- 2019/2020. õa sisehindamise aruande heakskiitmine;
2) kooli kodukorra muudatuse heakskiitmine.

28.08.2020 õppenõukogu päevakord:

1) õpilaste järgmisse klassi üleviimine täiendava õppetöö põhjal; 
2) õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbivaatamine, ettepanekute tegemine; 
3) 2020/2021 õa üldtööplaani kinnitamine; 
4) õppekava muutmine- tunnijaotusplaani muudatused, distantsõppe korraldamise põhimõtted; 
5) jooksvad küsimuses (turvalisusnõuded seoses covid-19 viiruse levikuga, üldkorrapidamine, pikapäevarühm, õpilastransport, Office365 koolitusseminar, IT- hooldustööd). 

 

11.06.2020 õppenõukogu päevakord:

1) põhikooli lõputunnistuste väljaandmine, sh kiitusega;  
2) Alavere Põhikooli aukirjaga tunnustamine;
3) kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustamine;
4) kokkuvõte täiendavast õppetööst, õpilaste üleviimine järgmisse klassi aastahinnete põhjal;
5) kodukorra muudatused;
6) kokkuvõte distantsõppest.

04.06.2020 õppenõukogu päevakord:

1) õpilaste üleviimine järgmisse klassi aastahinnete põhjal;
2) täiendav õppetöö aastahinde puudumise tõttu;
3) kiituskirjade väljaandmine väga heade õpitulemuste eest.

 

You are here: Home Õppetöö Õppenõukogu