Kodukord

ALAVERE PÕHIKOOLI KODUKORD

Alavere Põhikooli (edaspidi kool) kodukord on kokkulepitud reeglite kogum, millest kinnipidamine loob aluse sellele, et kõik õpilased ja koolitöötajad tahaksid kooli tulla, koolis olla ja mõtleksid ka pärast tööpäeva koolist hästi. Kooli kodukord on kohustuslikuks täitmiseks kogu kooliperele.

1. Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

1.1. Kohustuslik õpe (õppetunnid ja muul viisil toimuv õpe) on sätestatud kooli tunniplaanis ja õpetajate töökavades.

1.2. Tunniplaani tutvustab klassijuhataja õpilastele ja vanematele õppeaasta alguses, muutusi jooksvalt vastavalt vajadusele.

1.3. Töökava tutvustavad aineõpetajad õpilastele trimestri alguses.

1.4. Õppekäikudest teavitab korraldaja-õpetaja õpilast ja vanemat kirjaliku teate või e-kooli kaudu vähemalt kolm õppepäeva enne selle toimumist.

1.5. Õppetund on õppe- ja kasvatustegevuse põhivorm.

1.6. Õppetund võib olla ka kooli poolt määratud muul viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppe-keskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja.

1.7. Õppetöö algab kell 8.00.

1.8. Õppetunni pikkus on 45 minutit.

1.9. Õppetund vaheldub vahetunniga. Vahetunni pikkus on 10 minutit.

1.10. Söögivahetunnid on 3. ja 4. vahetunnil. Söögivahetunni pikkus on 20 minutit.

1.11. Õpilased tulevad kooli vähemalt 5-10 minutit enne tundide algust, panevad üleriided ja välisjalanõud oma garderoobi.

1.12. Tundi alustatakse püsti tõusmisega ja tervitamisega. 

1.13. Külalise sisenedes klassiruumi tõusevad õpilased tervituseks püsti. 

1.14. Igal õpilasel on klassis kindel õppimiskoht, mille ta valib õppeaasta alguses. Õpetajal on õigus vajadusel õpilase õppimiskohta muuta.

1.15. Hilinemine õppetundi ei ole lubatud, v.a mõjuval ja lapsevanema poolt tõendatud põhjusel. 

1.16. Kui õpilane hilineb põhjuseta 7 korda ja rohkem trimestris, hinnatakse tema käitumine mitterahuldavaks.

1.17. Õppetundidest puudumine on lubatud üksnes mõjuvatel põhjustel. 

1.18. Õppetundidest puudumise mõjuvad põhjused on järgmised:

•õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine; 

•läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud;

•sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine -20º C ja madalam 1.–6. klassis, 25º C ja madalam 7.–9. klassis;

•olulised perekondlikud põhjused;

•kooli esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, projektitöödes.

1.19. Kui õpilane haigestub õppepäeva jooksul ja soovib koolist lahkuda, teavitab ta sellest klassijuhatajat või aineõpetajat. Klassijuhataja või aineõpetaja teavitab esimesel võimalusel õpilase haigestumisest vanemat.

1.20. Õpilase puudumisest ja selle võimalikust kestusest teavitab vanem klassijuhatajat hiljemalt puudumise esimesel õppepäeval.

1.21. Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud, teavitab klassijuhataja  sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval.

1.22. Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid, on tal õigus taotleda vanemalt täiendavaid selgitusi või pöörduda õpilase elukohajärgse vallavalitsuse poole, kes korraldab meetmete rakendamise puudumise tegelike põhjuste väljaselgitamiseks ja koolikohustuse täitmise tagamiseks.

1.23. Kui vanem ei ole klassijuhatajat õpilase puudumisest teavitanud ning klassijuhatajal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab klassijuhataja hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset vallavalitsust. 

1.24. Kui õpilane puudub põhjuseta 7 ainetundi ja rohkem trimestris, hinnatakse tema käitumine mitterahuldavaks.

1.25. Õpilase Alavere Põhikoolis õppimist tõendavaks dokumendiks on õpilaspilet (lisa 3). 

2. Õpilane täidab õppetunnis õpetaja poolt antud õpiülesandeid, omandab teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. 

2.1. Õpilane käitub õppetunnis ja väljaspool seda kaasinimestest lugupidavalt.

2.2. Kõik vajalikud õpikud ning töövahendid peavad olema tunnis kaasas, nende puudumine häirib õppetegevust.

2.3. Alavere Põhikooli logoga õpilaspäevik kui kooli ja kodu vaheliseks sidepidamiseks mõeldud dokument  on kohustuslik 1.-3. kl õpilastele. 4.-9. klassi õpilased märgivad õppe-ja kasvatustööalase teabe enda poolt valitud infokandjale (päevik, märkmik vms).

2.4. Kõrvaliste esemete, s.h mobiiltelefonide kasutamine õppetunnis ja klassivälistel üritustel ei ole lubatud.

2.5. Kõrvalised esemed on õppetunni ja klassiväliste ürituste ajaks ära pandud mittenähtavasse kohta.

2.6. Kõrvaliste esemete kasutamisel õppetunnis ja klassivälistel üritustel on õpetajal õigus võtta need enda kätte hoiule õppetunni või õppepäeva lõpuni. Õppepäeva lõpuni hoiule  võetud esemeid hoitakse õpetajat toas ja tagastatakse õpilasele pärast õppepäeva.

2.7. Korduva ja tahtliku kõrvaliste esemete kasutamise korral antakse need üle vanemale või tagastatakse õppeaasta lõpus õpilasele.

2.8. Isiklike nutiseadmete kasutamine on vahetundidel keelatud. 

2.9. Kui õpilane on pahatahtlikult tööd tunnis seganud, põhjuseta keeldunud tööd kaasa tegemast, ei ole kinni pidanud kokkulepetest, käitunud teiste suhtes lugupidamatult või on oma käitumisega ohustanud teiste turvalisust, võib tema suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid (lisa 1).

3. Õpilase arengu toetamine

3.1. Õpilasel on õigus saada klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

3.2. Hindamise korralduse täpsustab Alavere Põhikooli hindamisjuhend, mis on kättesaadav kooli koduleheküljel. 

3.3. Hindamise korraldust tutvustavad aineõpetaja ning klassijuhataja õppeaasta alguses õpilastele ja õppealajuhataja kooli lastevanemate üldkoosolekul vanematele.

3.4. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus.

3.5. Õpilased kasutavad iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskuste arendamiseks ning silmaringi laiendamiseks kooli raamatukogu ja arvutiklassi.

3.6. Raamatukogus täidavad õpilased kooli raamatukogu eeskirju ja arvestavad raamatukoguhoidja suuniseid ja korraldusi.

3.7. Klassi- või põhikooli lõputunnistuse väljastamise ajaks peavad õpilasel olema likvideeritud kõik kooli raamatukoguga seotud võlgnevused (tagastatud kasutatud õppematerjalid ja ajakirjandusväljaanded).

3.8. Õpilane kasutab alati ühe ja sama  numbriga  kooli sülearvutit ja vastutab selle rikkumise eest.

3.9. Õpilane kasutab kooliarvutit ainult õpiotstarbeliste ülesannete täitmiseks vastavalt aineõpetaja juhenditele ja nõuetele. 

3.10. Õpilasel on õigus kokkuleppel direktori, ringijuhi või huvijuhiga kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid. 

3.11. Kõik koolipere liikmed kasutavad otstarbekohaselt kooli ruume, kooli vara ja tema käsutusse antud õppevara.

3.12. Kooli vara tahtlikul rikkumisel või kaotamisel hüvitab õpilase seaduslikesindaja koolile tekitatud kahju.

3.13. 1.-5. klassi õpilastel on võimalus osaleda pikapäevarühma töös. Eelistatud on õpilased, kes käivad koolis õpilasbussiga.

3.14. Koolilõuna on õpilastele tasuta.

3.15. Sööklasse minnakse koos õpetajaga, enne sööklasse sisenemist pestakse käed.

3.16. Sööklasse sisenetakse vaikselt, kõva häälega rääkimine ei ole lubatud.

3.17. Söögilauas arvestatakse ka teistega.

3.18. Korrapidaja korrastab söömise lõppedes laua.

3.19. Õpilased riietuvad koolis eakohaselt, tervislikult ja puhtalt. 

3.20. Dresse kantakse ainult kehalise kasvatuse tunnis vahetusriietena.

3.21. Dressipluusi kapuutsi koolis viibides peas ei kanta. 

3.22. Sisejalanõudeks ei sobi kinnised ja umbsed ega musti triipe tekitavad kummtallaga jalanõud.

3.23. Ülekoolilistele aktustele ja pidudele tullakse pidulikus riietuses.

3.24. Arvestades eakohasust ei ole meikimine, silmatorkav maniküür ja juuste värvimine  koolis soovitatav.

3.25. Ehete kandmisel õppetöö ajal ollakse tagasihoidlik, arvestatakse klassijuhataja nõuandeid.

3.26. Närimiskummi närimine õppetundides ei ole lubatud.

3.27. Kaardimängud ja teised hasartmängud ei ole koolis lubatud.

3.28. Kogu koolipere tervitab üksteist koolipäeva algul ja kõiki kooli tulnud külalisi.

3.29. Heade tulemuste eest õppe-kasvatustegevuses tunnustatakse õpilasi  vastavalt kooli õpilaste tunnustamise korrale (Lisa 2).

4. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine koolis.

4.1. Kogu kooliperel on õigus koolis viibimise ajal vaimsele ja füüsilisele turvalisusele ning tervise kaitsele.

4.2. Igal koolipäeval peavad korrapidajaõpetaja ja 8.-9. klassi õpilased üldruumides korda vastavalt graafikule. Õpilaste panust arvestatakse hoolsuse hindamisel.

4.3. Õpilastel on kohustus täita nii korrapidajaõpetaja kui -õpilaste korraldusi.

4.4. Kogu koolipere lähtub tõsiasjast, et ka sõnaga võib solvata ja haavata.

4.5. Eksimise korral vabandatakse.

4.6. Jooksmine ja karjumine klassiruumides ja üldkoridorides ei ole lubatud.

4.7. Koolielu pildistamiseks, lindistamiseks ja filmimiseks peab olema õpetajate luba.

4.8. Õpilasbussile minnes, õues viibides  järgitakse liiklus- ja teisi ohutus-reegleid. 

4.9. Õpilasbussi oodatakse bussijaamas nii, et ei häirita teisi sealviibijaid.

4.10. Ainetunnis aset leidnud vaimse ja füüsilise vägivalla juhtumist teavitab aineõpetaja osapoolte vanemaid e-kooli või muude infokanalite kaudu. 

4.11. Tunnivälisel ajal aset leidnud vaimse ja füüsilise vägivalla juhtumist teavitab klassijuhataja, aineõpetaja või korrapidajaõpetaja osapoolte vanemaid e-kooli või muude infokanalite kaudu. 

4.12. Tõsise vaimse ja füüsilise vägivalla juhtumi esinemisel ainetunnis täidab ohuolukorda kirjeldava kaardi aineõpetaja.

4.13. Tõsise vaimse ja füüsilise vägivalla juhtumi esinemisel tunnivälisel ajal täidab ohuolukorda kirjeldava kaardi klassijuhataja, tema äraolekul korrapidajaõpetaja.

4.14. Ohuolukorda kirjeldavad kaardid esitatakse kooli direktorile.

4.15. Tõsise vaimse ja füüsilise vägivalla juhtumi korral tehakse avaldus politseisse. Otsus langetatakse direktori ja kannatanu ja/või tema vanemaga ühiselt.

4.16. Tõsise vaimse ja füüsilise vägivalla juhtumi korral on õigus kehtestada vägivalla põhjustajale ajutist õppes osalemise keeldu. Otsuse ajutise õppes osalemise keelu kohta teeb dirktor. 

4.17. Kooli territooriumil kasutatakse jälgimisseadmestikku. Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse vähemalt üks kuu salvestamise päevast arvates, kuid mitte kauem kui üks aasta.

5. Kooli väärtused.

5.1. Kogu koolipere väärtustab:

5.1.1. vaimuerksust loomingulise õpikeskkonna tekkimiseks;

5.1.2. hoolivust kõikide elusolendite ja ümbritseva looduskeskkonna suhtes;

5.1.3. sallivust erinevate inimeste ja eriarvamuste suhtes;

5.1.4. viisakust koostöö eeldusena.

5.1.5. tervislikke eluviise

5.2. Kogu koolipere suhtub austusega:

5.2.1. kooli sümboolikasse;

5.2.2. oma ja teiste rahvaste kultuuripärandisse.

5.3. Kogu koolipere hoiab kooli vara ja kasutab seda säästvalt:

5.3.1. asetab prügi prügikasti;

5.3.2. kustutab viimasena lahkudes ruumis tuled;

5.3.3. ei jäta vett asjatult jooksma;

5.3.4. kasutab majapidamis- ja paljunduspaberit säästvalt.

 

Lisa 1

Kooli kodukorra p 2.9. lisa- rakendatavad tugi- ja mõjutusmeetmed:

1. Suuline märkus õpetaja või klassijuhataja poolt.

2. Õpetaja poolt märkuse kandmine õpilaspäevikusse või e-kooli.

3. Pidevalt tunni korda rikkuv õpilane suunatakse direktori või õppealajuhataja juurde. 

4. Klassijuhataja arutab õpilase käitumist vanemaga.

5. Õpilase käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus.

6. Õppetunnist eemaldamine õpiabiruumi või raamatukokku koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused.

7. Pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul. Mõjutusmeetme rakendamisest teavitatakse vanemat õpilaspäeviku või e-kooli kaudu ja arvestatakse õpilastranspordi korraldusega. 

8. Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest  tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest. Vanemat teavitatakse sellest õpilaspäeviku või e-kooli kaudu. 

9. Ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. 

10. Käitumishinde alandamine mitterahuldavaks.

Punktide 1-7, 10 rakendamise otsustavad klassijuhatajad või õpetajad. Punkti 8 rakendatakse direktori kirjalikul korraldusel. Punkti 9 rakendatakse õppe-nõukogu otsusel.

 

Lisa 2 

Kooli kodukorra p 3.29. lisa- õpilaste tunnustamine:

1. Kiituskiri «Väga hea õppimise eest» ja kiituskiri «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines»

1.1. 2.–8. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiitus- kirjaga «Väga hea õppimise eest», kui tema muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt «4» ja teiste õppeainete aastahinded «5». Ettepaneku õppenõukogule õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

1.2. 1. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» tema õpitulemustele ja käitumisele antud kokkuvõtvate hinnangute alusel. Ettepaneku õppenõukogule õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja

1.3. Kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustatakse 9. klassi õpilast, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne VIII ja IX klassis on "5", nende õppeainete lõpueksami hinne IX klassis on "5". Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine vähemalt rahuldav. Ettepaneku õppenõukogule õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja.

2. Kiitusega põhikooli lõpetamine

2.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistus antakse õpilasele, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on “ 5”. 

2.2. Kiitusega põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustab kooli õppenõukogu.

3. Alavere Põhikooli aukirjaga tunnustamine

3.1.Alavere Põhikooli aukirjaga tunnustatakse Vabariigi aastapäeva aktusel silmapaistvalt ühiskondlikult aktiivset  õpilast. Ettepaneku direktorile õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

3.2.Alavere Põhikooli aukirja ja meenega või magusa auhinnaga tunnustatakse õpilast, kes on edukalt esinenud kooli ja koolivälistel konkurssidel ja spordivõistlustel. Ettepaneku direktorile õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja.

3.3. Alavere Põhikooli aukirjaga tunnustatakse põhikoolilõpetajat,   kelle lõputunnistusel on hinded “5” või“ 4 ” ja “ 5 ”. Aukiri antakse ka õpilase vanematele. 

4. Kooli meenega tunnustamine

4.1. Kooli märgiga tunnustatakse kõiki põhikooli lõputunnistusega lõpetajaid.

4.2. Kooli meenega tunnustatakse õpilasi projektides aktiivse osalemise eest. Ettepaneku direktorile õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja. 

 

Lisa 3

Kooli kodukorra p 1.25. lisa- Alavere Põhikooli õpilaspileti (edaspidi õpilaspileti) kasutamise kord

1. Õpilaspileti annab õpilasele välja kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.

2. Õpilase vanemal on õigus esitada koolile põhjendatud kirjalik taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui:

• vana õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;

• õpilase nimi või isikukood on muutunud.

3. Õpilaspilet antakse õpilasele vanema taotlusel tasuta.

4. Kaotatud õpilaspileti korral on uue plangi hind 50 senti.

5. Õpilane on kohustatud õpilaspileti koolile tagastama järgmistel juhtudel:

• peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast;

• õpilase nime või isikukoodi muutumisel uue väljastamisel. 

6. Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» §-s 4 kehtestatud tingimustel.

 

You are here: Home Dokumendid Kodukord